Paggunita kay Em-J Pavia sa kanyang unang kaarawan sa langit

August 24, 2016
By: 
Ron Capinding

(Binigkas ito noong ika-22 ng Agosto, pagkatapos ng Misa ng Paggunita sa Pagka-Reyna ni Maria, bago mag-ukol ng panalangin para sa kanya, sa harap ng buong Ateneo de Manila Junior High School (2343 Grade 7 hanggang Grade 10 na mag-aaral, mahigit 200 guro at kawani, at mga 100 panauhin)

Em-J Pavia, photographed by Inez Crisostomo in May 2015

Ngayon, sa araw ng Paggunita natin ng Pagkareyna ni Maria, ginugunita rin natin ang mahal nating si Ginoong Emmanuel Jose M. Pavia na kahapon lamang, ika-21 ng Agosto, ang kaarawan. Espesyal nating ginugunita siya ngayon hindi dahil nanamlay na ang kanyang alaala pagkatapos nating magluksa sa kanyang pagpanaw, kundi dahil ang kaarawan ay isang pagkakataon upang lalong matamisin ang buhay na ginugol sa mundong ito. Lalo pa’t ang kanyang kaarawan ay nasa parehong buwan ng pista ng Pag-aakyat sa Langit at Pagkareyna ng isang taong-tulad-nating kinalugdan ng Diyos: ang Birheng Maria.

Ang ibig sabihin ng Emmanuel ay “Kapiling-Natin o Nasa-Atin ang Diyos”, at ganito nga ang karanasan ng marami sa atin dahil kay Sir Em-J. Ngayon, si Sir Em-J na ang kapiling ng Diyos; kasama na niya ang lahat ng nasa langit lalung-lalo na ang Reynang Inang Maria. Wala na siyang mahihiling pa!

Kaya naman ang paggunita natin ng kanyang kaarawan ay mas pangangailangan natin kaysa pangangailangan niya. Matindi kasi ang ating pangungulila kay Sir Em-J kaya’t kailangan natin ang pagkakataong ito upang lalo pang ibuhos ang pagpapahalaga at pagmamahal sa kanya na nasa atin pa rin at mukhang hindi mawawala sa mahabang panahon. At ang pagmamahal at pagpapahalagang ito ay isasagawa natin sa pamamagitan ng pagdarasal para sa kanya at sa mga nagmamahal at nangungulila sa kanya.

Unang kaarawan ito ni Sir Em-J na idiriwang niya sa langit sa piling ng Diyos, marahil sa pag-aasikaso ng Inang Reynang Maria at lahat ng mga banal. Malamang, ang pagdiriwang niya sa taas ay maringal na maringal! At tayo naman dito sa ibaba ay magdiriwang nang mapagkumbaba kasabay ng pagdiriwang Nila sa itaas, hanggang dumating ang panahon na magiging magkakasama na tayong lahat-ng-nilalang sa iisang maluwalhati at masayang pagdiriwang!

Maligayang kaarawan, Sir Em-J! Mahal ka namin at lagi kang kasama sa aming mga panalangin!