Misa ng Banal na Espiritu (ika-12 ng Agosto, 2020)

HALINA ESPIRITU SANTO!
VENI SANCTE SPIRITUS!

Bilang pagbabasbas at pasasalamat natin sa pagsisimula ng 2020-2021, inanyayahan ang lahat sa Banal na Misa ng Espiritu Santo para sa buong Komunidad ng Ateneo de Manila Junior High School.

Ang tagapangasiwa sa pagdiriwang ay si Fr. Joaquin Jose Mari C. Sumpaico III SJ, ang bagong Pangalawang Pangulo ng Pamantasan para sa Batayang Edukasyon.