10. Ano ang mga posibleng kahinaan ng sistemang parlamentaryo?