5. Paano masusuportahan ng mas mahihirap na estado ang isa’t isa?