1. Mapapasakanino ang soberanya: sa pamahalaang federal o sa mga pamahalaang pang-estado? Magkakaroon ba ng mga konstitusyon at bandilang pang-estado?