5. Aling gampánin ng pambansang pamahalaan ang madedesentralisa? Aling tungkulin ang mananatili at bakit?