2. Batay sa komparatibong karanasan, ano ang mga pangunahing prinsipyo na mahalagang isaalang-alang bago sumuong sa mga proseso ng repormang pampolitika?