6. Kung ang pinakalayunin ay mabigyan ng higit na awtoridad at responsabilidad ang nakabábabàng nibél ng pamahalaan, bakit kailangan pa ng sentral na pangangasiwa? Hindi ba isa itong kontradiksiyon?