Advisory onthe Novel Coronavirus (SARS-CoV-2), Bulletin #13