Ang Hermeneutika ng Pakikipagtunggali: Ang Pagpapakahulugan sa Diskurso ng Pakikibakang Panlipunan

Philippine Social Sciences Review (Jan–Dec): 1–38.